نمایی از کارخانه

نمای بیرون کارخانه شامل ساختمان مدیریت و سالن های تولیدی و انبارها

جلسات تولید و کیفیت

جلسات تولید و کیفیت به صورت هفتگی جهت افزایش راندمان تولید و کیفیت محصولات تولیدی در محل کارخانه با حضور مسئولین کلیه واحد ها به همراه مدیریت کارخانه، برگزار میگردد.

نظام مشارکت کارکنان

نظام مشارکت کارکنان ، هر دو هفته یکبار در محل کارخانه با حضور مدیران کارخانه، کیفیت، تحقیق و توسعه ،مالی و نماینده قالب سازی با هدف تعالی سازمانی، جهت بررسی همه پیشنهادات در کلیه حوزه ها برگزار میگردد